PRIVACY en KLACHTENREGELING

Privacyreglement
Als DISCOVERINDUTCH achten wij ons gehouden aan de Wet AVG (25 mei 2018). In deze wet is beschreven hoe organisaties moeten en mogen omgaan met uw persoonlijke gegevens. In ons privacyreglement staat beschreven hoe wij dat doen.

De noodzaak van het vastleggen (verwerken) van gegevens
Uw gegevens leggen wij vast in ons crm, ‘in the cloud’. Bestanden betreffende cursisten worden opgeslagen in onze Google Drive, ook ‘in the cloud’. We gebruiken de gegevens in de contracten en andere bestanden die noodzakelijk zijn om de processen goed te laten verlopen. Een voorbeeld is de (verplichte) uitwisseling met DUO en Blik op Werk om inzicht te geven en te krijgen in uw proces en resultaten.
Kwaliteit van de verwerking
Uw gegevens worden:
-niet bovenmatig maar wel toereikend vastgelegd (dit wil zeggen dat wij voldoende en adequate gegevens vastleggen voor het bereiken van de doelstellingen);
- gecontroleerd op juistheid en nauwkeurigheid door uzelf en door ons na het vastleggen ervan.
Hoe verwerken wij uw gegevens
Uw gegevens worden digitaal en veilig vastgelegd, niet voor derden toegankelijk.
De gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend door derden worden ingezien:
-als u uw goedkeuring daaraan heeft gegeven en (als u dat wenst) dit eerst heeft ingezien;
-in het kader van het behalen en behouden van het kwaliteitskeurmerk.  
Inzage
U mag uw gegevens met redelijke tussenpozen opvragen. Wij zullen u dan binnen vier weken schriftelijk inzage verlenen. Indien gewenst kan er een toelichtend gesprek plaatsvinden.
Hoe bewaren wij uw gegevens
Twee jaar na afsluiting van het traject worden de gegevens verwijderd, behalve facturen, die na zeven jaar worden vernietigd.
Via deze link kunt u ons privacyreglement bekijken.
Hebt u nog vragen, dan kunt u ons altijd hiervoor benaderen.

Klachtafhandeling
Onder een klacht verstaan wij een uiting van ontevredenheid over een afgenomen product of dienst.

Als u niet tevreden bent
Bij ons dient een klacht eerst besproken te worden met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is voor datgene waarover men niet tevreden is. Daarna kan schriftelijk de klacht formeel worden ingediend. Daarna bevestigen wij binnen twee weken de ontvangst van de klacht en berichten wij daarbij of de klacht in behandeling wordt genomen.
Als u een klacht indient
U kunt een klacht bij ons indienen via de contactinformatie onderaan onze website. Als we de klacht in behandeling nemen, willen we deze naar tevredenheid oplossen, en in elk geval binnen zes weken na ontvangst. We willen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Na dit gesprek zullen wij u schriftelijk berichten wat wij hebben besloten n.a.v. uw klacht.
Vertrouwelijk
Wij zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met de klacht omgaan, en gaan ervan uit dat in goed overleg een oplossing gevonden zal worden. Indien nodig kan men de klacht indienen bij het College van Arbitrage van de Stichting Blik op Werk (zie www.blikopwerk.nl).
Tot een half jaar na beëindiging van het contract kan een klacht worden ingediend.