DISCOVERINDUTCH – intensive learning in small groups coached by certified tutorsWelcome at the start of your course!

DISCOVERINDUTCH offers courses for meeting the language and integration requirements, under the required ‘Blik op Werk’ government accreditation. The 6 exam topics (writing, reading, speaking, listening, KNM and ONA) can be covered by DISCOVERINDUTCH. Your contract does include Knowledge of the Dutch Society (KNM), but does not include Orientation to the Dutch Job Market (ONA). We offer ONA in a separate intensive module. On our website you can find more information as well as a sample contract, and a translation in English, that you can read and ask us questions about when things are not clear to you.

We focus on creating a challenging study environment which means that we aim to find a matching group of students, a good location and maximum number of 9 students in a group. There is a great emphasis on speaking, on the benefits of learning from each other and getting feedback. The students all have well developed learning skills, and are encouraged to develop their own learning pace. Once they are prepared to take the exam for a specific module, they, in consultation with the teacher, apply for the exam on individual timing, so not as a group.

Duration of the course

The course is set up as an ongoing process, with (as mentioned above) exam subscription on an individual basis. Based on experience, the expected course duration can be pictured as follows:
- from level A0 to level A2 = 8 months;
- from level A1 to level A2 = 4 months;

- from level A2 to level B1 = 5 months;
- from level B1 to level B2 = 5 months.
These are average figures based on 7 hours per week. With a slower learning process, a duration of 25 percent longer can be expected. And, with a quicker process, a 25 percent shorter duration.

Tuition fees

We calculate our fees on a quarterly basis and take school holidays as normal part of the program, and therefore we account 11 weeks of lessons in a 13-week period. Every quarter of the year, there will be two holiday weeks. For this reason, monthly fees are the same during months with no vacation and months with vacation.
Exam fees are excluded (as they are payed directly to DUO).

Tuition fee for 6 hours weekly (evening course) is €1075,- per 3 months (€357,- per month).
Tuition fee for 7 hours weekly (day time course) is €1248,- per 3 months (€416,- per month).
Books are around €150,- for the A0 to A2 track. For the first month the tuition fee will be calculated on the number of class hours only, in case we do not start with a full month. We send out invoices on a monthly basis.

DUO

Many of our students use the DUO loan facility to pay for the language and integration program. In short, this is organized as follows:
- classes, exams and books can be payed with this loan;
- applying via ‘Mijn Inburgering’ at www.inburgeren.nl (log in with DigiD-account); this can take up to four weeks, so (if applicable) it is best to start considering/investigating this option as soon as possible;

- a maximum of EUR 10,000 can be borrowed; in most cases an income check (family income, in the Netherlands, has to be over 2017!) is prescribed; log in at www.belastingdienst.nl (using DigiD-account) to download the income statement;
- the income check might result in a lower maximum than the EUR 10,000;

- the maximum pay back time is ten years after passing the exams (except for asylum migrants, who are exempted from paying back after passing the whole program within the given time frame).

We hope you will enjoy the course and wish you good luck!

DISCOVERINDUTCH – intensief studeren in kleine groep onder leiding van gecertificeerde docentWelkom aan de start van je cursus!

DISCOVERINDUTCH biedt trainingen om aan de inburgeringseisen te voldoen, met het vereiste Blik op Werk-keurmerk. De 6 examenvakken (schrijven, lezen, spreken, luisteren, KNM en ONA) kunnen bij DISCOVERINDUTCH worden voorbereid. Het begincontract betreft KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij), maar betreft niet de ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). De ONA bieden we aan als afzonderlijke, intensieve module.

Op onze website kun je meer informatie vinden, en ook het voorbeeldcontract alsmede een vertaling in het Engels. Je kunt bij ons terecht met vragen als daarin iets niet duidelijk is.

Wij creëren graag een aantrekkelijke studieomgeving, wat inhoudt dat we streven naar een groep bij elkaar passende cursisten, een goede locatie en een maximum van 9 studenten per cursusgroep. We leggen veel nadruk op spreken, op van en aan elkaar leren, op leerzame feedback. De cursisten hebben allemaal goede studievaardigheden, en worden gestimuleerd om hun eigen tempo te vinden en te behouden. Als iemand, ook volgens de docent, klaar is om voor een bepaald onderdeel examen te gaan doen, dan kan hij/zij zich inschrijven voor dat examen. Er wordt dus niet als groep deelgenomen aan de examens.

Duur van de cursus

De cursus is opgezet als een doorgaand proces, waarbij zoals gezegd op individuele basis aan examens wordt deelgenomen. Op basis van ervaring kunnen we de verwachte cursusduur als volgt zien:
- van niveau A0 naar niveau A2 = 8 maanden;
- van niveau A1 naar niveau A2 = 4 maanden;

- van niveau A2 naar niveau B1 = 5 maanden;
- van niveau B1 naar niveau B2 = 5 maanden.
Dit zijn gemiddelden, gebaseerd op 7 lesuren per week. Bij een langzamer leerproces moet rekening worden gehouden met een 25 procent langere cursusduur, bij een sneller leerproces met een 25 procent kortere duur.

Cursuskosten

We berekenen de kosten op kwartaalbasis, met de schoolvakanties als regulier gegeven. Er zijn dan ook 11 lesweken per periode van 13 weken (drie maanden). Per kwartaal zijn er dus twee weken vakantie ingecalculeerd. De kosten per zijn hetzelfde in een maand met een vakantieweek als in een maand zonder vakantie.
De cursuskosten zijn exclusief examenkosten (worden aan DUO betaald en niet aan ons).

De cursuskosten zijn bij 6 lesuren per week (avondcursus): €1075,- per 3 maanden (€357,- per maand).
De cursuskosten zijn bij 7 lesuren per week (dagcursus): €1248,- per 3 maanden (€416,- per maand).
Boeken kosten rond €150,- voor het traject van A0 naar A2. In de eerste maand worden de cursuskosten berekenen aan de hand van het aantal lesuren wanneer niet met een volledige maand begonnen wordt. We sturen de factuur maandelijks.

DUO

Veel van onze cursisten vragen een DUO-lening aan om daarmee de inburgeringscursus te bekostigen. Dit zit, in het kort, als volgt in elkaar:
- lessen, boeken en examens kunnen van dit budget betaald worden;
- aanmelding gaat via ‘Mijn Inburgering’ op www.inburgeren.nl (inloggen met DigiD-account); het kan tot vier weken duren, dus (indien van toepassing) het kan maar beter zo snel mogelijk worden onderzocht of het haalbaar is;

- maximaal EUR 10,000 kan worden geleend; meestal is een inkomensverklaring vereist (gezinsinkomen, in Nederland, moet over 2017 zijn!); log in op www.belastingdienst.nl (met DigiD-account) om inkomensverklaring te downloaden;
- de inkomensverklaring kan leiden tot een lager te lenen bedrag dan EUR 10,000;
- de termijn van terugbetaling van de lening is tien jaar na het behalen van de inburgering (n.v.t. bij asielmigranten, die worden vrijgesteld van terugbetaling nadat ze de inburgering met succes en op tijd hebben afgerond).

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan de cursus, en wensen je veel succes!