PRIVACY en KLACHTENREGELING

Privacyreglement
Als DISCOVERINDUTCH achten wij ons gehouden aan de Wet AVG (25 mei 2018). In deze wet is beschreven hoe organisaties moeten en mogen omgaan met uw persoonlijke gegevens. In ons privacyreglement staat beschreven hoe wij dat doen.

De noodzaak van het vastleggen (verwerken) van gegevens
Uw gegevens leggen wij vast in ons crm, ‘in the cloud’. Bestanden betreffende cursisten worden opgeslagen in onze Google Drive, ook ‘in the cloud’. We gebruiken de gegevens in de contracten en andere bestanden die noodzakelijk zijn om de processen goed te laten verlopen. Een voorbeeld is de (verplichte) uitwisseling met DUO en Blik op Werk om inzicht te geven en te krijgen in uw proces en resultaten.
Kwaliteit van de verwerking
Uw gegevens worden:
-niet bovenmatig maar wel toereikend vastgelegd (dit wil zeggen dat wij voldoende en adequate gegevens vastleggen voor het bereiken van de doelstellingen);
- gecontroleerd op juistheid en nauwkeurigheid door uzelf en door ons na het vastleggen ervan.
Hoe verwerken wij uw gegevens
Uw gegevens worden digitaal en veilig vastgelegd, niet voor derden toegankelijk.
De gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, uitsluitend door derden worden ingezien:
-als u uw goedkeuring daaraan heeft gegeven en (als u dat wenst) dit eerst heeft ingezien;
-in het kader van het behalen en behouden van het kwaliteitskeurmerk.  
Inzage
U mag uw gegevens met redelijke tussenpozen opvragen. Wij zullen u dan binnen vier weken schriftelijk inzage verlenen. Indien gewenst kan er een toelichtend gesprek plaatsvinden.
Hoe bewaren wij uw gegevens
Twee jaar na afsluiting van het traject worden de gegevens verwijderd, behalve facturen, die na zeven jaar worden vernietigd.
Via deze link kunt u ons privacyreglement bekijken.
Hebt u nog vragen, dan kunt u ons altijd hiervoor benaderen.

Klachtafhandeling
Onder een klacht verstaan wij een uiting van ontevredenheid over een afgenomen product of dienst.

Als u niet tevreden bent
Bij ons dient een klacht eerst besproken te worden met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is voor datgene waarover men niet tevreden is. Daarna kan schriftelijk de klacht formeel worden ingediend. Daarna bevestigen wij binnen twee weken de ontvangst van de klacht en berichten wij daarbij of de klacht in behandeling wordt genomen.
Als u een klacht indient
U kunt een klacht bij ons indienen via de contactinformatie onderaan onze website. Als we de klacht in behandeling nemen, willen we deze naar tevredenheid oplossen, en in elk geval binnen zes weken na ontvangst. We willen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Na dit gesprek zullen wij u schriftelijk berichten wat wij hebben besloten n.a.v. uw klacht.
Vertrouwelijk
Wij zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met de klacht omgaan, en gaan ervan uit dat in goed overleg een oplossing gevonden zal worden. Indien nodig kan men de klacht indienen bij het College van Arbitrage van de Stichting Blik op Werk (zie www.blikopwerk.nl).
Tot een half jaar na beëindiging van het contract kan een klacht worden ingediend.

 Model Cursusovereenkomst

 

De ondergetekenden:

 

1.    ………………………………………(Naamcursusinstelling en rechtsvorm), hierna te ook te noemen ‘cursusinstelling’,gevestigd te …………………………………………………(Postcode en plaatsnaam)aan het adres ………………………………….. (adres en postcode) rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………….(naam rechtsgeldigevertegenwoordiger),en

 

2.     ((Dhr. /Mw.)…………………………………………….(achternaam, voorna(a)m(en) cursist), hierna te noemen ‘cursist’, geboren op …………………………..(datum) te ……………………………… (
(geboorteplaats), woonachtig te …………………………………… (plaatsnaam)aan het adres ……………………………..(adres en postcode)

 

 

Hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’,


Zijn als volgt overeengekomen:


Artikel 1 – Cursus

1.1          Partijen sluiten een cursusovereenkomst voor het volgen van de volgende inburgeringscursus:

O Voorbereiding inburgeringsexamen

O Voorbereiding staatsexamen NT2

O ……………………………………………………

O ……………………………………………………

1.2          De duur van deze overeenkomst is: ………………………………………………………………………………………………

1.3          De grootte van de cursusgroep is: ………………………………………………………………………………………………..

1.4          De samenstelling van de cursusgroep is: ………………………………………………………………………………………

1.54     De cursusinstelling is verplicht de overeenkomst mondeling, in een voor de cursist begrijpelijke taal[1],te bespreken met de cursist alvorens de cursist de overeenkomst ondertekent.

 

Artikel 2 – Inhoud Cursus

2.1      De verwachte duur van de cursusovereenkomst is: …………………………………………………………………..

2.2       De startdatum van de eerste inhoudelijke activiteit is: ……………………………………………………………..

2.3       De verwachte einddatum van de laatste inhoudelijke activiteit is: ……………………………………………

2.4       Indien de verwachte einddatum van de cursus niet wordt behaald dan dient de cursusinstelling de cursist vroegtijdig te informeren.

2.5       De frequentie van de aangeboden cursus is: ……………………………………(cursusdagen en tijden)

2.6       De cursusinstelling biedt de volgende hoeveelheid ondersteuning aan de cursist: ……………………..

2.7       De verwachte studiebelasting (incl. huiswerk) voor de cursist is: …………………………………………

2.8       De cursusinstelling bewaakt de voortgang van de cursus en bespreekt devoortgang met de cursist. 

            ………………………………………………………………(wanneer en hoe wordt de voortgang geborgd)

2.9       De cursusinstelling is verplicht om de cursist te informeren over de wijze en vorm van het afnemen van examens.……………………….(wanneer en hoe cursist kan aanmelden voor de (deel)examens)

2.10     De cursusinstelling is verplicht een aanwezigheidsregistratie te voeren, welke voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de handleiding Blik op Werk keurmerk. 

 

Artikel 3 – Profiel cursist

3.1       De cursusinstelling is verplicht voorafgaand aan de startdatum zoals overeengekomen in artikel 2.2 van deze overeenkomst een intaketoets af te nemen om het leerprofiel van de cursist vast te stellen.

3.2       Het leerprofiel van de cursist is: ……………………………………(analfabeet, laag-, midden-, hoog opgeleid)

3.3       De cursusinstelling is verplicht om voortgangstoetsen af te nemen.

            ………………………………………………………………(wanneer en hoe wordt de voortgang getoetst)

Artikel 4 - Kosten en facturatie

4.1       De totale kosten voor de cursus zoals overeengekomen in deze overeenkomst zijn:………………......

4.2       De cursist wenst wel/geengebruik te maken van een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

4.3       De cursist is het overeengekomen bedrag onder artikel 4.1 verschuldigd aan de cursusinstelling.

4.4       Indien de cursist gebruik maakt van de leningvia DUO, dan zal DUO het overeengekomen cursusgeld betalen vanuit de lening van de cursist. Nadat de cursist de rekening op de voorgeschreven wijze heeft goed gekeurd. 

4.5       Indien de cursist gebruik wenst te maken van de lening via DUO, machtigt de cursist de cursusinstelling door ondertekening van de overeenkomt om zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (NAWT-gegevens) en informatie betreffende examens en diploma’s uit te wisselen met DUO.

4.6       De cursusinstelling dient zich te conformeren aan de gestelde regels en normen in de meest recente handleiding van DUO inzake het uitwisselen van de factuurgegevens.

 

Artikel 5 – Opzegging en beëindiging cursus

5.1       De cursist heeft de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één maand, wanneer de cursus tenminste drie maanden heeft geduurd. 

5.2       De cursist is bevoegd de cursusovereenkomst per direct op te zeggen zonder inachtneming van de opzegtermijn indien:

5.2.1    Voortzetting redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

5.2.2    De cursist in het gelijk is gesteld door het College van Arbitrage.

5.2.3    De cursusinstelling niet in het bezit blijkt te zijn van een geldig (aspirant) Keurmerk.

5.2.4    De cursusinstelling het (aspirant) Keurmerk verliest.

5.3       Bij schriftelijke wederzijdse overeenstemming tussen de cursusinstelling en de cursist kan de cursusovereenkomst worden beëindigd. 

5.4       Indien de cursist ondanks herhaaldelijke schriftelijke en mondelinge waarschuwingen van de cursusinstelling niet bij de lessen verschijnt is sprake van wanprestatie zijdens de cursist. In dat geval kan de cursusinstelling een uittredebewijs laten ondertekenen door de cursist. Indien de cursist geen uittredebewijs tekent dan is de cursusinstelling gerechtigd middels een aangetekende brief de cursusovereenkomst per ommegaande te beëindigen. 

 

Artikel 6- Blik op Werk

6.1       De cursusinstelling heeft een Blik op Werk (aspirant) Keurmerk.

6.2       De cursusinstelling verricht uiterste inspanning om het Blik op Werk (aspirant) Keurmerk te behouden gedurende de cursusovereenkomst.

6.3       De cursusinstelling handelt en werkt conform de voorwaarden gesteld in de handleiding en de Voorwaarden Blik op Werk Keurmerk en Tevredenheidsonderzoek.

 

 

Artikel 7 – Reglementen

7.1       De cursusinstelling heeft een privacyreglement en klachtenreglement.

7.2       Het privacyreglement en het klachtenreglement dient door de cursusinstelling aan de cursist worden overlegd.

 

 

Aldus overeengekomen op (datum), opgemaakt in tweevoud en ondertekend:

(Naam cursusinstelling), cursusinstelling                          (Naam cursist), cursist

Namens deze: …………………….

Datum: ………………………………                                       Datum ……………………………… 

Plaats: ……………………………….                                       Plaats: ………………………………

 

 

 

 

Hierbij geef ik, ………………………………………..(naam cursist) toestemming aan ………………………………….

(naam cursusinstelling) om mijn gegevens uit te wisselen met Panteia die het tevredenheidsonderzoek uitvoert voor Blik op Werk.

 

 

……………………………………………… (Handtekening cursist)


[1]Bijvoorbeeld: Arabisch, Engels of een andere taal uit het land van herkomst. 

Translation of email text:

 

Dear ,

 

Welcome and thank you for choosing DISCOVERINDUTCH!

You will find your contract and some other documents here.

 

If the contract is right, the contract will contain the correct information about you and your process. We ask you to check the information.

The contract contains information about:

- the content and duration of the course;

- the rules for terminating the contract;

- the rights and obligations and the course costs;

- the exchange of personal data;

 

If you have any questions, you can ask us. We would like to receive the signed contract back. You can then give it to your teacher so that we can save the original. We will send you a digital copy.

 

The content of our contracts is precisely prescribed by the Blik op Werk quality mark institute.

 

You will also receive our privacy policy and our complaints policy.

 

Translation of contract text:

 

Mr. Mrs :

First Name:

Last name:

Date of birth:

Birthplace:

Country of origin:

Address:

Postal Code:

Residence:

Telephone number:

E-mail address:

BSN known:

Contract date:

Expected end date:

The duration of this agreement, in months, is:

Date deadline status:

Current language level:

Exam level:

The student's learning profile is:

The group code is:

Number of lessons per week:

Number of hours expected study load:

The total number of purchased hours is:

Monthly costs:

The hourly rate for the course is: Contact:

The expected costs for teaching materials:

Total costs of the course:

Is the student obliged to integrate:

Payments are made by:

 

The undersigned:

 

1. The sole trader under the name DISCOVERINDUTCH - Language and Integration Classes, hereinafter also referred to as "course institution", established in Almere at the address Rentmeesterstraat 46N, 1315 NR, legally represented by Mr. Sieger Timmerman, and

 

2. hereinafter referred to as "student", born on, in, residing at, at the address,

 

Hereinafter referred to collectively as "parties",

 

Have agreed as follows:

 

Article 1 - Course

1.1 Parties conclude a course agreement for attending the following integration course:

 

1.2 The duration of this agreement in months is:

1.3 The size of the course group is: 4 to 9 students (with ONA the number can be higher than 9).

1.4 The composition of the course group is: intermediate to highly educated students of various nationalities and backgrounds.

1.54 The course institution is obliged to discuss the agreement with the student verbally, in a language that the student can understand [1], before the student signs the agreement.

 

Article 2 - Course Content

2.1 The start date of the first substantive activity is:

2.2 The expected end date of the last substantive activity is: Contact: Expected end date

2.3 If the expected end date of the course is not achieved, the course institution must inform the student early.

2.4 The frequency of the course offered is: 6 or 7 lessons spread over 2 or 3 lessons per week (this does not apply to ONA). See group code for the schedule.

2.5 The course institution offers the following amount of support to the student: most DISCOVERINDUTCH students work independently. Language mates are used at some locations.

2.6 The expected study load (incl. Homework) for the student per week, in hours, is:

2.7 The course institution monitors the progress of the course by means of. a progress report that is filled in by the teacher on a quarterly basis and added to the student's digital file and discusses the progress with the student at least once a quarter.

2.8 The course institution is obliged to inform the student about the manner and form of administering exams.

When the teacher and the student decide that a request can be made for a certain module, the teacher will give the student sufficient support to execute the application. The teacher can ask the service provider to help with this.

2.9 The course institution is obliged to perform attendance registration, which meets the requirements as included in the Blik op Werk quality mark manual.

 

Article 3 - Student profile

3.1 The course institution is obliged to take an intake test prior to the start date as agreed in article 2.2 of this agreement to determine the student's learning profile.

3.2 The student's learning profile is:

1 = no formal training

2 = primary school completed

3 = high school completed

4 = HBO or university completed

3.3 The course institution is obliged to take progress tests.

At least once per quarter the progress report is done by means of progress tests.

 

Article 4 - Costs and invoicing

4.1 The hourly rate for the course is: €

The number of course hours is:

The total costs for the course as agreed in this agreement are:

4.2 Does the student wish to use a loan from the Education Executive Agency (DUO) ?:

4.3 The course participant owes the agreed amount under article 4.1 to the course institution.

4.4 If the student uses the loan through DUO, DUO will pay the agreed course fee from the student's loan. After the student has approved the invoice in the prescribed manner.

4.5 If the student wishes to make use of the loan through DUO, the student authorizes the course institution by signing the agreement to exchange his name, address, place of residence, telephone number (name and address details) and information about exams and diplomas with DUO.

4.6 The course institution must conform to the rules and standards set in the most recent manual from DUO regarding the exchange of invoice data.

 

Article 5 - Termination and termination of the course

5.1 The student has the option to cancel the agreement in writing, with a notice period of one month, if the course has lasted at least three months.

5.2 The student is entitled to immediately cancel the course agreement without observing the cancellation period if:

5.2.1 Continuation cannot reasonably be required.

5.2.2 The course participant has been approved by the Board of Arbitration.

5.2.3 The course institution does not appear to be in possession of a valid (aspiring) quality mark.

5.2.4 The course institution loses the (aspiring) quality mark.

5.3 In case of written mutual agreement between the course institution and the student, the course agreement can be terminated.

5.4 If, despite repeated written and oral warnings from the course institution, the student does not appear at the lessons, the student will be in default. In that case, the course institution can have the student sign a withdrawal ticket. If the student does not sign a proof of withdrawal, the course institution is entitled to terminate the course agreement by registered letter.

 

Article 6 - View of Work

6.1 The course institution has a Blik op Werk Keurmerk.

6.2 The course institution makes every effort to maintain the Blik op Werk (prospective) Seal of Approval during the course agreement.

6.3 The course institution acts and works in accordance with the conditions set out in the manual and the Blik op Werk Quality Mark and Satisfaction Survey Conditions.

 

Article 7 - Regulations

7.1 The course institution has a privacy policy and complaints policy.

7.2 The privacy policy and the complaints policy must be submitted to the course participant by the course institution.

 

Thus agreed on, drawn up in duplicate and signed:

DISCOVERINDUTCH, course institution

On behalf of this: Mr. S. Timmerman

Date: Contact:

Place: Almere

Signature:

 

 

 

___________

The student:

 

Date ………………………………

Place: ………………………………

 

 

 

 

I hereby,, give DISCOVERINDUTCH permission to exchange my data with Panteia, which carries out the satisfaction survey for Blik op Werk.

 

 

 

[1] For example: Arabic, English or another language from the country of origin. 

ترجمة نص البريد الإلكتروني

 

عزيزي،

ترجمة هذا البريد الإلكتروني والعقد يمكنك أن تجد من خلال هذا الرابط.

 

أهلا وسهلا بك وشكرا لاختيارك DISCOVERINDUTCH!

ستجد هنا عقدك وبعض المستندات الأخرى.

 

إذا كان العقد صحيحًا ، فسيحتوي العقد على المعلومات الصحيحة عنك وعن عمليتك. نطلب منك التحقق من المعلومات.

يحتوي العقد على معلومات حول:

- محتوى ومدة الدورة ؛

- قواعد إنهاء العقد ؛

- الحقوق والالتزامات وتكاليف الدورة ؛

- تبادل البيانات الشخصية ؛

 

إذا كان لديك أي أسئلة ، يمكنك أن تطلب منا. نود الحصول على العقد الموقع مرة أخرى. يمكنك بعد ذلك إعطاؤه لمعلمك حتى نتمكن من حفظ النسخة الأصلية. سوف نرسل لك نسخة رقمية.

 

يتم تحديد محتوى عقودنا بدقة بواسطة معهد علامة الجودة Blik op Werk.

 

سوف تتلقى أيضًا سياسة الخصوصية وسياسة الشكاوى الخاصة بنا.

 

 

 

ترجمة نص العقد

 

السيد السيدة :

الاسم الاول:

الكنية:

تاريخ الولادة:

مسقط:

بلد المنشأ:

عنوان:

الرمز البريدي:

إقامة:

رقم هاتف:

عنوان بريد الكتروني:

BSN المعروفة:

تاريخ العقد:

تاريخ الانتهاء المتوقع:

مدة هذه الاتفاقية ، بالأشهر ، هي:

تاريخ الوضع النهائي:

مستوى اللغة الحالي:

مستوى الامتحان:

ملف تعريف الطالب التعليمي هو:

رمز المجموعة هو:

عدد الدروس في الأسبوع:

عدد ساعات الحمل المتوقع الدراسة:

إجمالي عدد الساعات المشتراة هو:

التكاليف الشهرية:

سعر الساعة للدورة هو: الاتصال:

التكاليف المتوقعة للمواد التعليمية:

إجمالي تكاليف الدورة:

هل الطالب ملزم بدمج:

يتم الدفع بواسطة:

 

 

الموقعون أدناه

 

1. التاجر الوحيد تحت اسم DISCOVERINDUTCH - فصول اللغة والتكامل ، المشار إليها فيما بعد باسم "مؤسسة الدورة التدريبية" ، التي تم تأسيسها في الميري على العنوان Rentmeesterstraat 46N ، 1315 NR ، ممثلة قانونيًا بواسطة Mr. سيجر تيمرمان ، و

 

2. يشار إليها فيما يلي باسم "طالب" ، ولد في ، في ، يقيم في ، على العنوان ،

 

يشار إليها فيما يلي مجتمعة باسم "الأطراف" ،

 

اتفقوا على ما يلي:

 

المادة 1 - بالطبع

1.1 تُبرم الأطراف اتفاقية دورة لحضور دورة التكامل التالية:

 

1.2 مدة هذه الاتفاقية بالأشهر هي:

1.3 حجم مجموعة الدورة التدريبية هو: من 4 إلى 9 طلاب (مع ONA يمكن أن يكون العدد أكبر من 9).

1.4 تكوين مجموعة الدورة هو: طلاب متوسط إلى عالي التعليم من مختلف الجنسيات والخلفيات.

1.54 تلتزم مؤسسة الدورة بمناقشة الاتفاقية مع الطالب شفهياً ، بلغة يمكن للطالب فهمها [1] ، قبل توقيع الطالب على الاتفاقية.

 

المادة 2 - محتوى الدورة

2.1 تاريخ بدء النشاط الأساسي الأول هو:

2.2 تاريخ الانتهاء المتوقع لآخر نشاط جوهري هو: جهة الاتصال: تاريخ الانتهاء المتوقع

2.3 في حالة عدم تحقيق تاريخ الانتهاء المتوقع للدورة ، يجب على مؤسسة الدورة إبلاغ الطالب مبكرًا.

2.4 وتيرة الدورة المقدمة هي: 6 أو 7 دروس موزعة على 2 أو 3 دروس في الأسبوع (لا ينطبق هذا على ONA). انظر رمز المجموعة للجدول.

2.5 تقدم مؤسسة الدورة التدريبية المقدار التالي من الدعم للطالب: يعمل معظم طلاب DISCOVERINDUTCH بشكل مستقل. يتم استخدام زملاء اللغة في بعض المواقع.

2.6 حمل الدراسة المتوقع (بما في ذلك الواجبات المنزلية) للطالب في الأسبوع ، بالساعات ، هو:

2.7 تراقب مؤسسة الدورة التقدم الذي تحرزه الدورة عن طريق. تقرير مرحلي يملأه المعلم كل ثلاثة أشهر ويضاف إلى الملف الرقمي للطالب ، ويناقش التقدم مع الطالب مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

2.8 تلتزم مؤسسة الدورة بإبلاغ الطالب عن طريقة وشكل امتحانات الإدارة.

عندما يقرر المعلم والطالب إمكانية تقديم طلب لوحدة معينة ، فسوف يقدم المعلم للطالب الدعم الكافي لتنفيذ الطلب. يمكن للمدرس أن يطلب من مزود الخدمة المساعدة في ذلك.

2.9 تلتزم مؤسسة الدورة بإجراء تسجيل الحضور ، والذي يفي بالمتطلبات كما هو مدرج في دليل علامة الجودة Blik op Werk.

 

المادة 3 - ملف الطالب

3.1 تلتزم مؤسسة الدورة بإجراء اختبار القبول قبل تاريخ البدء على النحو المتفق عليه في المادة 2.2 من هذا الاتفاق لتحديد ملف تعريف الطالب التعليمي.

3.2 ملف تعريف الطالب للتعلم هو:

1 = لا يوجد تدريب رسمي

2 = الانتهاء من المدرسة الابتدائية

3 = الانتهاء من المدرسة الثانوية

4 = HBO أو الجامعة مكتملة

3.3 تلتزم مؤسسة الدورة بإجراء اختبارات التقدم.

على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، يتم إعداد التقرير المرحلي عن طريق اختبارات التقدم.

 

 

المادة 4 - التكاليف والفواتير

4.1 سعر الساعة للدورة هو: €

عدد ساعات الدورة هي:

التكاليف الإجمالية للدورة كما هو متفق عليه في هذه الاتفاقية هي:

4.2 هل يرغب الطالب في استخدام قرض من الوكالة التنفيذية للتعليم (DUO)؟:

4.3 يدين المشارك في الدورة بالمبلغ المتفق عليه بموجب المادة 4.1 لمؤسسة الدورة.

4.4 إذا كان الطالب يستخدم القرض من خلال DUO ، فإن DUO سيدفع رسوم الدورة المتفق عليها من قرض الطالب. بعد أن يوافق الطالب على الفاتورة بالطريقة المحددة.

4.5 إذا كان الطالب يرغب في الاستفادة من القرض من خلال DUO ، فإن الطالب يأذن لمؤسسة الدورة التدريبية بتوقيع الاتفاقية لتبادل اسمه وعنوانه ومكان إقامته ورقم هاتفه (تفاصيل الاسم والعنوان) ومعلومات حول الاختبارات والدبلومات مع DUO.

4.6 يجب أن تتوافق مؤسسة الدورة مع القواعد والمعايير المحددة في أحدث دليل من DUO فيما يتعلق بتبادل بيانات الفاتورة.

 

المادة 5 - إنهاء وإنهاء الدورة

5.1 لدى الطالب خيار إلغاء الاتفاقية كتابة ، مع فترة إشعار مدتها شهر واحد ، إذا استمرت الدورة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

5.2 يحق للطالب إلغاء اتفاقية الدورة فوراً دون ملاحظة فترة الإلغاء إذا:

5.2.1 لا يمكن الاستمرار بشكل معقول.

5.2.2 تمت الموافقة على المشارك في الدورة من قبل مجلس التحكيم.

5.2.3 لا يبدو أن مؤسسة الدورة التدريبية تمتلك علامة جودة (تطمح) صالحة.

5.2.4 تفقد مؤسسة الدورة علامة الجودة (الطموحة).

5.3 في حالة وجود اتفاق مكتوب متبادل بين مؤسسة الدورة والطالب ، يمكن إنهاء اتفاقية الدورة.

5.4 إذا ، على الرغم من التحذيرات الخطية والشفوية المتكررة من مؤسسة الدورة التدريبية ، لم يظهر الطالب في الدروس ، فسيكون الطالب افتراضيًا. في هذه الحالة ، يمكن لمؤسسة الدورة أن تجعل الطالب يوقع تذكرة سحب. إذا لم يوقع الطالب إثبات الانسحاب ، يحق لمؤسسة الدورة إنهاء اتفاقية الدورة بخطاب مسجل.

 

المادة 6 - عرض العمل

6.1 مؤسسة الدورة لديها Blik op Werk Keurmerk.

6.2 تبذل مؤسسة الدورة التدريبية كل جهد ممكن للحفاظ على خاتم الموافقة Blik op Werk (المرتقب) خلال اتفاقية الدورة التدريبية.

6.3 تتصرف مؤسسة الدورة التدريبية وتعمل وفقًا للشروط المنصوص عليها في الدليل وشروط علامة جودة Blik op Werk ومسح الرضا.

 

المادة 7 - اللوائح

7.1 تتبع مؤسسة الدورة سياسة الخصوصية وسياسة الشكاوى.

7.2 يجب تقديم سياسة الخصوصية وسياسة الشكاوى إلى مشارك الدورة من قبل مؤسسة الدورة.

 

متفق عليه ، صيغ في نسختين وموقع:

اكتشاف ، مؤسسة بالطبع

نيابة عن هذا: السيد س. تيمرمان

التاريخ: الاتصال:

المكان: المير

التوقيع:

 

 

 

___________

الطالب:

 

التاريخ ...........................

المكان: ...................................

 

 

 

 

بموجب هذا ، ، أعطى DISCOVERINDUTCH إذنًا لتبادل بياناتي مع شركة Panteia ، التي تقوم بإجراء مسح الرضا لـ Blik op Werk.

 

 

 

[1] على سبيل المثال: العربية أو الإنجليزية أو لغة أخرى من بلد المنشأ.