Model Cursusovereenkomst

 

De ondergetekenden:

 

1.    ………………………………………(Naamcursusinstelling en rechtsvorm), hierna te ook te noemen ‘cursusinstelling’,gevestigd te …………………………………………………(Postcode en plaatsnaam)aan het adres ………………………………….. (adres en postcode) rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………….(naam rechtsgeldigevertegenwoordiger),en

 

2.     ((Dhr. /Mw.)…………………………………………….(achternaam, voorna(a)m(en) cursist), hierna te noemen ‘cursist’, geboren op …………………………..(datum) te ……………………………… (
(geboorteplaats), woonachtig te …………………………………… (plaatsnaam)aan het adres ……………………………..(adres en postcode)

 

 

Hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’,


Zijn als volgt overeengekomen:


Artikel 1 – Cursus

1.1          Partijen sluiten een cursusovereenkomst voor het volgen van de volgende inburgeringscursus:

O Voorbereiding inburgeringsexamen

O Voorbereiding staatsexamen NT2

O ……………………………………………………

O ……………………………………………………

1.2          De duur van deze overeenkomst is: ………………………………………………………………………………………………

1.3          De grootte van de cursusgroep is: ………………………………………………………………………………………………..

1.4          De samenstelling van de cursusgroep is: ………………………………………………………………………………………

1.54     De cursusinstelling is verplicht de overeenkomst mondeling, in een voor de cursist begrijpelijke taal[1],te bespreken met de cursist alvorens de cursist de overeenkomst ondertekent.

 

Artikel 2 – Inhoud Cursus

2.1      De verwachte duur van de cursusovereenkomst is: …………………………………………………………………..

2.2       De startdatum van de eerste inhoudelijke activiteit is: ……………………………………………………………..

2.3       De verwachte einddatum van de laatste inhoudelijke activiteit is: ……………………………………………

2.4       Indien de verwachte einddatum van de cursus niet wordt behaald dan dient de cursusinstelling de cursist vroegtijdig te informeren.

2.5       De frequentie van de aangeboden cursus is: ……………………………………(cursusdagen en tijden)

2.6       De cursusinstelling biedt de volgende hoeveelheid ondersteuning aan de cursist: ……………………..

2.7       De verwachte studiebelasting (incl. huiswerk) voor de cursist is: …………………………………………

2.8       De cursusinstelling bewaakt de voortgang van de cursus en bespreekt devoortgang met de cursist. 

            ………………………………………………………………(wanneer en hoe wordt de voortgang geborgd)

2.9       De cursusinstelling is verplicht om de cursist te informeren over de wijze en vorm van het afnemen van examens.……………………….(wanneer en hoe cursist kan aanmelden voor de (deel)examens)

2.10     De cursusinstelling is verplicht een aanwezigheidsregistratie te voeren, welke voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de handleiding Blik op Werk keurmerk. 

 

Artikel 3 – Profiel cursist

3.1       De cursusinstelling is verplicht voorafgaand aan de startdatum zoals overeengekomen in artikel 2.2 van deze overeenkomst een intaketoets af te nemen om het leerprofiel van de cursist vast te stellen.

3.2       Het leerprofiel van de cursist is: ……………………………………(analfabeet, laag-, midden-, hoog opgeleid)

3.3       De cursusinstelling is verplicht om voortgangstoetsen af te nemen.

            ………………………………………………………………(wanneer en hoe wordt de voortgang getoetst)

Artikel 4 - Kosten en facturatie

4.1       De totale kosten voor de cursus zoals overeengekomen in deze overeenkomst zijn:………………......

4.2       De cursist wenst wel/geengebruik te maken van een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

4.3       De cursist is het overeengekomen bedrag onder artikel 4.1 verschuldigd aan de cursusinstelling.

4.4       Indien de cursist gebruik maakt van de leningvia DUO, dan zal DUO het overeengekomen cursusgeld betalen vanuit de lening van de cursist. Nadat de cursist de rekening op de voorgeschreven wijze heeft goed gekeurd. 

4.5       Indien de cursist gebruik wenst te maken van de lening via DUO, machtigt de cursist de cursusinstelling door ondertekening van de overeenkomt om zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (NAWT-gegevens) en informatie betreffende examens en diploma’s uit te wisselen met DUO.

4.6       De cursusinstelling dient zich te conformeren aan de gestelde regels en normen in de meest recente handleiding van DUO inzake het uitwisselen van de factuurgegevens.

 

Artikel 5 – Opzegging en beëindiging cursus

5.1       De cursist heeft de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één maand, wanneer de cursus tenminste drie maanden heeft geduurd. 

5.2       De cursist is bevoegd de cursusovereenkomst per direct op te zeggen zonder inachtneming van de opzegtermijn indien:

5.2.1    Voortzetting redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

5.2.2    De cursist in het gelijk is gesteld door het College van Arbitrage.

5.2.3    De cursusinstelling niet in het bezit blijkt te zijn van een geldig (aspirant) Keurmerk.

5.2.4    De cursusinstelling het (aspirant) Keurmerk verliest.

5.3       Bij schriftelijke wederzijdse overeenstemming tussen de cursusinstelling en de cursist kan de cursusovereenkomst worden beëindigd. 

5.4       Indien de cursist ondanks herhaaldelijke schriftelijke en mondelinge waarschuwingen van de cursusinstelling niet bij de lessen verschijnt is sprake van wanprestatie zijdens de cursist. In dat geval kan de cursusinstelling een uittredebewijs laten ondertekenen door de cursist. Indien de cursist geen uittredebewijs tekent dan is de cursusinstelling gerechtigd middels een aangetekende brief de cursusovereenkomst per ommegaande te beëindigen. 

 

Artikel 6- Blik op Werk

6.1       De cursusinstelling heeft een Blik op Werk (aspirant) Keurmerk.

6.2       De cursusinstelling verricht uiterste inspanning om het Blik op Werk (aspirant) Keurmerk te behouden gedurende de cursusovereenkomst.

6.3       De cursusinstelling handelt en werkt conform de voorwaarden gesteld in de handleiding en de Voorwaarden Blik op Werk Keurmerk en Tevredenheidsonderzoek.

 

 

Artikel 7 – Reglementen

7.1       De cursusinstelling heeft een privacyreglement en klachtenreglement.

7.2       Het privacyreglement en het klachtenreglement dient door de cursusinstelling aan de cursist worden overlegd.

 

 

Aldus overeengekomen op (datum), opgemaakt in tweevoud en ondertekend:

(Naam cursusinstelling), cursusinstelling                          (Naam cursist), cursist

Namens deze: …………………….

Datum: ………………………………                                       Datum ……………………………… 

Plaats: ……………………………….                                       Plaats: ………………………………

 

 

 

 

Hierbij geef ik, ………………………………………..(naam cursist) toestemming aan ………………………………….

(naam cursusinstelling) om mijn gegevens uit te wisselen met Panteia die het tevredenheidsonderzoek uitvoert voor Blik op Werk.

 

 

……………………………………………… (Handtekening cursist)


[1]Bijvoorbeeld: Arabisch, Engels of een andere taal uit het land van herkomst.